Libre Computer AML-S905X-CC Le Potato Wakeup Sources

Always Wake Sources

  • UART AO RX
  • IR
  • VRTC
  • Ethernet WOL
  • GPIOH_4 to Ground

Non-Shutdown Wake Sources

  • CEC